Η εταιρεία μας εγγυάται στον πελάτη της καταναλωτή με μια σειρά καινοτόμων προϊόντων την γνησιότητα, μια σταθερή ομοιομορφία στην ποιότητα και την μέγιστη θρεπτική αξία σε εμάς και τα παιδιά μας. Γνωρίστε τα προϊόντα μας…

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 , για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα·
β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες· και
γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής (παραγωγή, μεταποίηση και επεξεργασία) εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

«γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα·
β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση· και
γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Ιδιωτική Ετικέτα

Επίσης υπάρχει δυνατότητα τυποποίησης σε συσκευασίες με ιδιωτική ετικέτα σύμφωνα με τις δικές σας ιδιαίτερες εμπορικές ανάγκες.